Проект BG16RFOP002-2.089-1926-C01 на обща стойност 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране, с начална дата 21.03.2022 и крайна дата 21.06.2022 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
© Copyright 1990 - 2022 - Rossin 90 Ltd.